Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zapisami w ustawie ma ona wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Część nowelizacji dotycząca instalacji odnawialnych źródeł energii weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r., zaś przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości – […]

SKUTECZNOŚĆ ZGODY DOROZUMIANEJ INWESTORA NA ZAWARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCĄ

Wątpliwości w zakresie skuteczności zgody dorozumianej inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwykonawcą rozwiał Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 17 lutego 2016 r. (sygn. akt. III CZP 108/15). Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż „skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 KC) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu […]

Odsetki od kwoty zadośćuczynienia za okres pomiędzy datą wytoczenia powództwa, a datą wyrokowania

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. uznał, iż ustalenie o wysokości zadośćuczynienia z uwzględnieniem skutków powstałych po dacie wytoczenia powództwa i według cen na datę wyrokowania może skutkować zasądzeniem odsetek dopiero od daty wyrokowania (sygn. III CSK 60/15). Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte w sprawie, w której powód na skutek doznanych obrażeń ciała poniesionych w wypadku drogowym wystąpił z powództwem do sądu […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/