Nowelizacja Kodeksu Cywilnego

W dniu 9 lipca 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ustawodawca we wprowadzanych zmianach nałożył szczególny nacisk na skrócenie terminów przedawnienia roszczeń.

Przedawnienie dla roszczeń powstałych po 9 lipca 2018 r. będzie wynosiło zaledwie 6 lat. Mówiąc
o wcześniej wspomnianych roszczeniach mamy na myśli takie, które wynikają z prawomocnego orzeczenia sądu, sądu polubownego, innego organu powołanego do rozpoznawania sprawy danego rodzaju, jak również roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed sądem, sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia w odniesieniu do roszczeń wynikających z świadczeń okresowych oraz roszczeń w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedawnienie tego typu będzie wynosiło 3 lata. Ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie zasady upływu terminów wskazując, iż opisane przedawnienia przypadać będą zawsze na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Ustawodawca wprowadza również specjalny zapis blokujący możliwość zaspokojenia roszczeń po upływie terminu przedawnienia w przypadku konsumentów. Oczywiście od regulacji istnieje wyjątek
w którym to sąd może nie uznać upływu przedawnienia po rozpatrzeniu interesów stron i ze względów słuszności. W takim przypadku, orzekający Sąd musi wziąć pod uwagę: długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia, charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Drobne zmiany zostaną również wprowadzone do Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dokładniej, zmiany te dotyczyć będą warunków formalnych pozwu. Zniesiony zostanie wymóg określenia
daty wymagalności roszczenia w pozwie składanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Wzmocnione zostaną natomiast ogólne wymagania określone w art. 187 k.p.c., co do samej treści pozwu poprzez konieczność oznaczenia daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia.