NOWELIZACJA KPC

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu zapobiegać przedłużania postępowań.
W związku z tym ustawodawca zobowiązuje strony aby wszystkie wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków i stron były składane we wstępnej fazie procesu. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 r. postępowanie przygotowawcze ma wiązać się z planem rozprawy, to jeżeli zaś wniosek o przesłuchanie świadka albo strony zostaje złożony już w toku postępowania, to jego uwzględnienie zaburza ustalony już plan czynności w tym postępowaniu. Aby tego uniknąć, zaproponowano pobieranie opłat od wniosków o wezwanie świadka, biegłego czy strony, w wysokości 100 zł (dotyczyć to będzie wniosków złożonych już po wstępnej fazie procesu). Oprócz tego, jeśli biegły czy świadek nie stawi się na wezwanie i sąd zarządzi przymusowe doprowadzenie takiej osoby, wówczas obciąży stronę dodatkową opłatą w wysokości 200 zł od osoby.

Stawiennictwo stron na to posiedzenie będzie obwarowane surowymi sankcjami. Jeżeli powód bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, sąd umorzy postępowanie. Jeżeli pozwany nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze albo stawiwszy się, nie bierze w nim udziału, plan rozprawy sporządza się bez jego udziału.

Zdecydowany rygor również zostanie wprowadzony do procedury zaskarżenia orzeczeń. Wyeliminowana ma być możliwość wniesienia środka zaskarżenia bez uprzedniego wyczerpania procedury związanej ze złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Obecnie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie jest warunkiem jego zaskarżenia, a apelację można wnieść także wtedy, gdy nie został złożony wniosek o sporządzenie uzasadnienia. W świetle zmienionej regulacji konsekwencją przywrócenia opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie wyroku jest wprowadzenie zasady, że złożenie tego wniosku jest konieczną przesłanką wniesienia środka zaskarżenia, skoro należałoby uzasadnienia wyroków sporządzać z urzędu, bez opłaty, wskutek wniesienia środka zaskarżenia . Z tych więc przyczyn zaostrzenia rygoryzmu fiskalnego, jak wyjaśniono, usunięto dotychczasową możliwość wniesienia środka zaskarżenia bez uprzedniego złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Opłata w wysokości 100 zł za uzasadnienie ma być pobierana nie tylko od wniosku o uzasadnienie orzeczenia rozstrzygającego co do istoty sprawy lecz również od wniosku o uzasadnienie orzeczenia wpadkowego. Dodatkowo we wniosku o sporządzenie uzasadnienia należy wskazać, czy ma dotyczyć on całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć (podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu karnym). Strona, która nie określi w wezwaniu zakresu swojego wniosku, sąd odrzuca wniosek dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

Również nieoznaczenie zakresu wniosku jak również błędne oznaczenie takiego zakresu wypływać będzie na prawo do zaskarżenia jako, że ustawodawca zamierza wprowadzić zasadę, że złożenie tego wniosku jest konieczną przesłanką wniesienia środka zaskarżenia. Jeśli strona nie złoży skutecznie wniosku o sporządzenie określonej części orzeczenia, to utraci prawo do jego zaskarżenia w tej części.