NOWELIZACJA USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowa ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa kosztach komorniczych. Mają one zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Jednakże przepisy określające tryb powoływania komorników przez Ministra Sprawiedliwości wejdą w życie w dniem następującym po dniu ogłoszenia ww. ustawy.

Jednym z głównych punktów nowelizacji będzie zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych Ministra Sprawiedliwości nad komornikami. Po dniu 1 stycznia 2019 r. Minister Sprawiedliwości uzyska prawo do zawieszenia komornika, a nawet do jego odwołania z urzędu. Odwołanie będzie mogło nastąpić tylko wtedy, gdy komornik dopuści się rażącego i uporczywego naruszania prawa przez komornika.

Ponadto ustawa wprowadza absolutną nowość odnośnie czynności egzekucyjnych. Mianowicie wszelkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie mają być obowiązkowo nagrywane, musi zostać zarejestrowany obraz i dźwięk, tak aby mogły stać się częścią dokumentacji spraw. Regulacja ta ma na celu przede wszystkim zapewnienie poprawności ww. czynności, ale również bezstronności organów prowadzących sprawy.

Komornicy od momentu wejścia w życie nowej ustawy będą zobowiązani każdorazowo przy egzekucji doręczyć nie tylko pouczenie o przysługujących prawa, ale i przede wszystkim załączyć specjalny formularz skarg, aby każdy z obywateli mógł skierować skargę np. na czynności komornika do odpowiedniego sądu. Wprowadzone mają też zostać precyzyjne oświadczenia majątkowe komorników, według wzorów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Ustawa, która ma wejść w życie zdecydowanie skupia się na ulepszeniu sytuacji dłużnika/dłużników.
W jej świetle, od 1 stycznia 2019 r. przymusowe otwarcie przez komornika mieszkania dłużnika będzie mogło nastąpić tylko przy asyście funkcjonariuszy Policji.

Ustawodawca w dalszej noweli skupia się stricte na komornikach i asesorach komorniczych wskazując, iż każdy komornika ma działać przy czynnościach osobiście to znaczy, że zlecane zadania asesorom mogą mieć tylko i wyłącznie charakter szkoleniowy, jako przygotowanie do zawodu. W związku z tym cała odpowiedzialność będzie ponosił komorników, w tym także odszkodowawczą. Zwrócono w noweli również uwagę na wiek komorników i podniesiono granicę minimalnego wieku osoby powołanej na to stanowisko z 26 lat na 28 lat oraz obniżono górną granicę wieku komornika do 65 lat. Dodatkowo wprowadzony zostanie wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego przez komorników. Komornicy, którzy nie mają wyższego wykształcenia mają obowiązek w terminie 7 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy skończyć studia prawnicze w innym wypadku są ustawowo zobowiązani do odejścia z zawodu.

Ministerstwo Sprawiedliwości również wprowadzoną nowelizacją nada nowy kształt aplikacji komorniczej poprzez postawienie większego nacisku na kwestie etyki i rzetelności wykonywania zawodu komornika.