Profil działalności

6n7wfn


ZAKRES USŁUG


Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i dla podmiotów gospodarczych, w tym dla przedsiębiorców polskich oraz przedsiębiorców z udziałem kapitału zagranicznego, w następującym zakresie: 

Prawo umów handlowych
 • opracowywanie i negocjowanie projektów umów, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz procesu inwestycyjno-budowlanego
 • opracowywanie regulaminów konkursów, gier losowych, ogólnych warunków umów
 • sporządzanie projektów umów spółek prawa handlowego, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, umów z zakresu obrotu tytułami uczestnictwa w spółkach (akcje, udziały)
Windykacja oraz dochodzenie należności, procesy sądowe
 •  prowadzenie spraw sądowych w zakresie należności umownych, roszczeń odszkodowawczych oraz powstałych z innych tytułów
 • reprezentacja w sprawach cywilnych z powództwa kontrahentów; prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym

w tym przed organami skarbowymi i celnymi w postępowaniach przed wydaniem decyzji oraz w sprawach zakończonych decyzją administracyjną, jak również w sprawach przed organami samorządowymi oraz przed sądami administracyjnymi

Prawo pracy
 • doradztwo prawno-biznesowe
 • opracowywanie regulaminów
 • prawo kontraktów menedżerskich oraz innych umów o świadczenie usług
 • reprezentacja przez sądami pracy i ubezpieczeń społecznych
Obsługa inwestycji budowlanych
 • doradztwo w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością
 • doradztwo techniczne, wykonywanie badań i analiz technicznych
 • reprezentacja interesów inwestora, nadzór inwestorski, bieżące doradztwo podczas procesu inwestycyjnego
 • kontrola kierownictwa budowy oraz jakości procesu budowlanego, w szczególności oceny jakości prac budowlanych oraz rzetelności i poprawności wpisów w dzienniku budowy;
 • kosztorysowanie i kontrola kosztów budowy oraz jakości materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy przez wykonawcę i podwykonawców; sporządzanie opinii oraz ekspertyz w zakresie prawidłowości wykonywanych prac budowlanych,
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów przed organami administracji w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego;
Badanie i wycena nieruchomości
 • sporządzanie raportów z badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
 • dokonywanie analizy rynku
 • sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, aportów, służebności przesyłu, wartości niematerialnych i prawnych, znaków towarowych i patentów, marki firmy, nieruchomości: dla celów sprzedaży, zabezpieczenia kredytów, postępowań administracyjnych i sądowych, w tym wywłaszczeń, ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie


Doświadczony zespół kompetentnych osób w pełni identyfikuje się z oczekiwaniami i potrzebami naszych Klientów. Działając według europejskich standardów obsługi, dostosowujemy nasze działania do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, gwarantując profesjonalizm świadczonych usług.

Udzielamy w pełnym zakresie pomocy prawnej, świadczymy usługi z zakresu wyceny nieruchomości, jak również wspieramy naszych Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw, ich rozwijaniu, a naszym celem jest szukanie najkorzystniejszych rozwiązań prawnych. Doradzamy Klientom – ale przede wszystkim staramy się skutecznie rozwiązywać ich problemy.

Praktyka i bogate doświadczenie, a także wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych, elastyczność oraz przystosowanie naszego działania do indywidualnych potrzeb Klienta, czynią z nas idealnego partnera dla każdego, kto potrzebuje pomocy prawnej oraz obsługi na najwyższym poziomie.ZASADY WSPÓŁPRACY


Usługi w zakresie pomocy prawnej

Wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

Kancelaria stosuje również następujące systemy rozliczeń:

 • system wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług
 • system wynagrodzenia zryczałtowanego - stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
 • system wynagrodzenia z „premią za sukces” (success fee)  - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy

Kancelarii przysługuje zwrot kosztów poniesionych za wiedzą i akceptacją Klienta w celu należytego wykonania zlecenia, w szczególności koszty przejazdów samochodem według
tzw. kilometrówki oraz koszty biletów kolejowych albo lotniczych oraz noclegów. Wynagrodzenie za czas podróży wynosi połowę zasadniczej stawki godzinowej.

 

Usługi w zakresie doradztwa technicznego

Podstawą wyliczenia naszego wynagrodzenia jest liczba godzin pracy, jaką spędzą nasi doradcy przy realizacji danego projektu oraz stawka godzinowa Kancelarii.

W przypadku poszczególnych projektów jesteśmy skłonni zaoferować Państwu z góry określony budżet na realizację danego zlecenia.

Usługi wyceny nieruchomości

Wynagrodzenie Kancelarii określa każdorazowo umowa z Klientem.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego, w tym porad i konsultacji zależy przede wszystkim od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny, oraz charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny.

Na ostateczną cenę operatu szacunkowego wpłynie również wysokość kosztów poniesionych przez rzeczoznawcę majątkowego, w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych).