Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zapisami w ustawie ma ona wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Część nowelizacji dotycząca instalacji odnawialnych źródeł energii weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r., zaś przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości – wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Ustawodawca kładzie nacisk w całości nowelizacji na zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.

W pierwszej kolejności ustawa koncentruje się na istniejących definicjach oraz rozszerzeniu istniejącego katalogu pojęć, którymi się posługuje.

Wprowadza dodatkowe definicje m.in. biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Wprowadzone zostaną zmiany definicji zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW. Natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Kolejnym zmianom ulegną definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji, doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego, likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE, a także wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii.

Nadto nowelizacja wprowadza możliwość łączenia źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy i zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych.