Odsetki od kwoty zadośćuczynienia za okres pomiędzy datą wytoczenia powództwa, a datą wyrokowania

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. uznał, iż ustalenie o wysokości zadośćuczynienia z uwzględnieniem skutków powstałych po dacie wytoczenia powództwa i według cen na datę wyrokowania może skutkować zasądzeniem odsetek dopiero od daty wyrokowania (sygn. III CSK 60/15).

Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte w sprawie, w której powód na skutek doznanych obrażeń ciała poniesionych w wypadku drogowym wystąpił z powództwem do sądu przeciwko zakładowi ubezpieczeń o zapłatę tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa, a także o zasądzenie renty oraz ustalenie, że strona pozwana odpowiada za ewentualne przyszłe skutki wypadku.

Sąd I instancji zasądził tytułem zadośćuczynienia kwotę 350.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa, tj. od 19 października 2010 r., tytułem skapitalizowanej renty kwotę 243.000 zł wraz z odsetkami od dnia wyrokowania, tj. od dnia 28 marca 2014 r., rentę wyrównawczą w kwocie 5.500 zł miesięcznie oraz ustalił, że strona pozwana odpowiada za ewentualne przyszłe skutki wypadku.

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez obie strony, wyrokiem reformatoryjnym zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, iż datę dotyczącą odsetek od kwoty 350.000 zł zastąpił datą „28 marca 2014 r.” oraz dokonał korekty wysokości kwoty skapitalizowanej renty a w pozostałej części oddalił apelację.

Skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniósł powód zaskarżając powyższe rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego poprzez naruszenie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 i 445 § 1 k.c. oraz błędne przyjęcie przez Sąd, że powodowi nie należą się odsetki od daty złożenia pozwu do daty wyrokowania przez Sąd I instancji.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną argumentując, iż Sąd Apelacyjny wskazując właściwą datę, od której należą się powodowi odsetki powołał się na ustalenia Sądu I instancji który przy określaniu wysokości kwoty zadośćuczynienia uwzględnił kryteria i okoliczności na datę wyrokowania a nie datę wytoczenia powództwa.

Orzeczenie Sądu Najwyższego wpisuje się w ugruntowaną już linię orzeczniczą, iż ustalenie wysokości zadośćuczynienia wg cen i z uwzględnieniem okoliczności na datę wyrokowania może uzasadniać przyznanie odsetek dopiero od tej daty, a nie już od daty wytoczenia powództwa.

(wyroki SN: z dnia 10 lutego 2000 r., II CKN 725/98, OSNC 2000/9/158; z dnia 8 grudnia 1997 r., I CKN 361/97, niepubl.; z dnia 18 lutego 2011 r., I CSK 243/10, niepubl.; z dnia 30 października 2003 r., IV CK 130/02, niepubl.; z dnia 20 marca 1998 r. II CKN 650/97, niepubl.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *