Skuteczne wypełnienie weksla in blanco.

W sprawie skutecznego wypełnienia weksla in blanco wypowiedział się Sąd Najwyższym w wyroku
z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt: II CSK 38/16, w którym stwierdził, iż w przy indosie powierniczym w celu inkasa, art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe nie wyłącza możliwości podnoszenia przez dłużnika wekslowego wobec indosatariusza zarzutów przysługujących mu przeciwko indosantowi, bowiem indosatariusz działa w imieniu własnym, ale na rachunek indosanta. Zatem dłużnikowi wekslowemu przysługują takie same zarzutu wobec indosariusza jak względem indosanta. Sąd Najwyższy wskazał również, iż wypełnienie weksla in blanco musi nastąpić przed upłynięciem terminu przedawnienia roszczenia, które zabezpiecza. Należy bowiem wskazać, iż dopuszczenie możliwości uzupełnienia weksla in blanco w sytuacji, gdy zabezpieczone roszczenie jest przedawnione, stoi w sprzeczności z przyjętym w art. 65 Kodeksu cywilnego założeniem rozsądnego
i celowego działania uczestników obrotu prawnego. Ponadto Sąd Najwyższy podkreślił, iż do czasu

nieuzupełnienia weksla in blanco, można mówić jedynie o przyszłym zobowiązaniu wekslowym
i przyszłej wierzytelności wekslowej. Oznacza to, że jeżeli w dacie wypełnienia weksla in blanco roszczenia ze stosunku podstawowego stwierdzone były prawomocnymi nakazami zapłaty, to roszczenia te miały 10-letni termin przedawnienia zgodnie z art. 125 k.c. i wypełnienie w tym czasie weksla in blanco jest prawnie skuteczne.