Aktualności

NOWELIZACJA KPC

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu zapobiegać przedłużania postępowań. W związku z tym ustawodawca zobowiązuje strony aby wszystkie wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków i stron były składane we wstępnej fazie procesu. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 r. postępowanie przygotowawcze ma wiązać się z planem rozprawy, to jeżeli zaś wniosek o przesłuchanie świadka albo strony zostaje złożony […]

NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH KOMORNICZYCH

Nowelizacja ustawy kosztach komorniczych odnosi się najbardziej do wynagrodzenia samych komorników, a nie kosztów ponoszonych dłużników. Wysokość kosztów komorniczych będzie od stycznia 2019 r. określana konkretną kwotą, a nie wyliczana proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia. Organ egzekucyjny może też zabrać część mienia dłużnika w celu wystawienia go w licytacji komorniczej. Ponadto komornik może zająć zwrot podatku. Nowe koszty komornicze prezentują […]

NOWELIZACJA USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowa ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa kosztach komorniczych. Mają one zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Jednakże przepisy określające tryb powoływania komorników przez Ministra Sprawiedliwości wejdą w życie w dniem następującym po dniu ogłoszenia ww. ustawy. Jednym z głównych punktów nowelizacji będzie zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych Ministra Sprawiedliwości […]

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zapisami w ustawie ma ona wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Część nowelizacji dotycząca instalacji odnawialnych źródeł energii weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r., zaś przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości – […]

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego

W dniu 9 lipca 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ustawodawca we wprowadzanych zmianach nałożył szczególny nacisk na skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Przedawnienie dla roszczeń powstałych po 9 lipca 2018 r. będzie wynosiło zaledwie 6 lat. Mówiąc o wcześniej wspomnianych roszczeniach mamy na myśli takie, które wynikają z prawomocnego orzeczenia sądu, […]

Skuteczne wypełnienie weksla in blanco.

W sprawie skutecznego wypełnienia weksla in blanco wypowiedział się Sąd Najwyższym w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt: II CSK 38/16, w którym stwierdził, iż w przy indosie powierniczym w celu inkasa, art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe nie wyłącza możliwości podnoszenia przez dłużnika wekslowego wobec indosatariusza zarzutów przysługujących mu przeciwko indosantowi, […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/